من پا به پا قدم می زنم در اتاقی که نور ندارد

 

روشنایی ندارد 

 

 امید .

هوا .

حوصله ندارد
جمعه بیست و پنجم 11 1387
X